Clara non sunt interpretanda - Jasne przepisy nie wymagają tłumaczenia

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), właściciele i zarządy budynków muszą usuwać śnieg i lód z chodnika, podwórka, bram oraz dachu budynku. Właściciel (lub zarządca) ma dbać o ten odcinek chodnika, który ciągnie się wzdłuż jego posesji. Część obowiązków właścicieli często przejmują zarządcy nieruchomości. Jest tak w przypadku budynków wielolokalowych oraz osiedli mieszkaniowych. Wówczas zarządcy takich nieruchomości są odpowiedzialni za stan chodników i dachów, jako działający w imieniu właścicieli.

Właściciel lub zarządca domu za niedopełnienie obowiązków związanych z odśnieżaniem może zostać ukarany finansowo. I tak właściciel domu, który nie odśnieży chodnika przed swoją posesją lub odpowiednio nie zabezpieczy oblodzonej nawierzchni chodnika może zapłacić grzywnę. Podobnie nieusunięcie sopli i nawisów śnieżnych, zagrażających zdrowiu i życiu przechodniów podlega grzywnie. Nieprawidłowości tego rodzaju można zgłaszać do strażników miejskich, którzy mają uprawnienie, aby nałożyć mandat na zarządcę, a w przypadku nagminnego nieodśnieżania bądź odmowy przyjęcia mandatu strażnik miejski może sporządzić wniosek o ukaranie do sądu.

Adwokat Monika Szczepańska

Dodany 29 lutego 2012 przez Adwokat Damian Szczepański

Nowe progi unijne w zamówieniach publicznych

Od dnia 1 stycznia 2012 r. w zamówieniach publicznych obowiązują nowe tzw. progi unijne.

Dnia 16 grudnia 2011 roku zostało bowiem wydane rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 282, poz. 1649). Od dnia 1 stycznia 2012 r. wprowadza ono nowe wartości kwot progowych dotyczących zamówień publicznych, od których jest uzależniony m.in. obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Próg unijny dla zamówień na roboty budowlane udzielanych przez wszystkich zamawiających został podniesiony z 4 845 000 euro do 5 000 000 euro. Natomiast próg unijny dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez:

-      zamawiających z sektora finansów publicznych został podniesiony z 125 000 euro do 130 000 euro,

-      zamawiających – jednostek samorządu terytorialnego został podniesiony z 193 000 euro do 200 000 euro,

-      zamawiających sektorowych został podniesiony z 387 000 euro do 400 000 euro.

Podwyższenie tzw. progów unijnych nastapiło dlatego, ponieważ z dniem             1 stycznia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Dodany 21 lutego 2012 przez Adwokat Damian Szczepański

Nowy kurs euro w zamówieniach publicznych

Od dnia 1 stycznia 2012 r. w zamówieniach publicznych obowiązuje nowy kurs euro.
Stosownie do art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określa, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień.
Do końca 2011 r. średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosił 3,839 zł. Dnia 16 grudnia 2011 roku zostało wydane nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650). Od dnia 1 stycznia 2012 r. kurs ten wynosi 4,0196 zł. Oznacza to, że bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych można udzielić zamówienia do kwoty 56 274,40 zł. netto (w stosunku do poprzedniego przelicznika jest to kwota o 2 528,40 zł. netto wyższa). Co ciekawe podobny, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych obowiązywał ponad sześć lat temu (od dnia 12 marca 2004 r. do 20 marca 2006 r. wynosił bowiem 4,0468 zł.).

Dodany 15 lutego 2012 przez Adwokat Damian Szczepański

Definicja podwykonawcy w zamówieniach publicznych

          Niestety brak jest w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) [dalej: Pzp] definicji „podwykonawcy”. Zresztą nawet przy jej istnieniu należałoby badać każdy konkretny stosunek zamawiający – wykonawca – (potencjalny) podwykonawca.
Nie jest zasadne utożsamianie udostępnienia osób zdolnych do realizacji zamówienia przez inny podmiot z podwykonawstwem. Zgodnie ze słownikowym znaczeniem podwykonawstwo polega na wykonywaniu pracy na zlecenie głównego wykonawcy. Nie można jednak interpretować tego pojęcia w oderwaniu od przepisów Prawa zamówień publicznych dotyczących podwykonawstwa. Istotą podwykonawstwa jest wykonanie określonej części zamówienia.
Z przepisu art. 36 ust. 4 Pzp wynika, że zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Oznacza to, że podwykonawca jest podmiotem realizującym samodzielnie dającą się wyodrębnić część zamówienia. Nie można zatem uznać za podwykonawstwo pełnienia funkcji w zespole składającym się z pracowników wykonawcy i pod jego bieżącym kierownictwem.
O podwykonawstwie decyduje przede wszystkich charakter i zakres czynności oraz sposób ich powierzenia i wykonywania, nie zaś status prawny podmiotu, któremu je powierzono (vide: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1117/10 oraz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05 października 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 2043/10).

Dodany 13 stycznia 2012 przez admin strony